ProZ.com frequently asked questions


Fóra

Main

 • 1 - Èo sú to fóra ProZ.com?

  Fóra ProZ.com sú otvoreným diskusným miestom pre užívate¾ov ProZ.com na diskutovanie o témach obojstranného záujmu v relatívne neštruktúrovanom formáte.


 • 2 - Aké druhy príspevkov možno pridáva?

  Fóra ProZ.com sa poskytujú na úèely diskusií, týkajúcich sa oblastí prekladu a tlmoèenia, pre ProZ.com alebo pre komunitu èlenov ProZ.com. Neposkytujú sa na iné úèely. Presnejšie vymedzenie oblasti zamerania fór nájdete tu.

  Pravidlo pre fórum è. 11 stanovuje, že fóra by sa nemali používa na pridávanie takých príspevkov, ktoré majú svoje vymedzené oblasti na portáli. Najmä:

 • Terminologická pomoc patrí do oblasti KudoZ
 • Oznámenia o zákazkách a pracovných príležitostiach by sa mali vyvesova v oblasti Zákazka
 • Partnerské výmeny tovarov a služieb by mali ís do burzy Exchange
 • Spätná väzba k zadávate¾om by sa mala pridáva do databázy Blue Board, ak sú splnené podmienky stanovené v príslušných pravidlách.
 • So spätnou väzbou k profesionálom na vo¾nej nohe by sa malo prispieva do príslušných polí WWA v ich profiloch
 • Otázky alebo sažnosti týkajúce sa zneužívania portálu, moderátora alebo správcovských úkonov by sa mali adresova Systému podpory
  V prípade pochybností odošlite prosím Podporný tiket alebo sa spojte s moderátorom


 • 3 - Aké pravidlá majú fóra?

  Pravidlá fóra sú spojené s fórami. Užívatelia musia akceptova tieto pravidlá ako podmienku pre prispievanie.


 • 4 - What should I do if I consider that site rules are being violated in a forum?

  In this case you should refer the issue to the forum moderator or a member of site staff. At the bottom of each forum thread page you will see a little box with the name of the corresponding moderator(s) and a "Call to this topic" link:



  When you click on this link, a small box will open to let you describe the rule(s) violation you perceived in the thread. This is a mandatory field. When you submit this information it will be included in a profile email to be submitted to the moderator.



  You may contact site staff on the issue via support request, in the case of a forum which has no assigned moderator.


 • 5 - Why should discussion of administrative actions be carried out through the support system and not in forums?

  Moderating site forums is not an easy task. Sometimes, moderators may face a situation in a thread that they feel is not correct and that requires immediate action. Also, it may happen that, when deciding on the most appropriate actions to take in such threads, no other fellow moderator is around to check, leading the moderator to take honest and well-meant actions that they consider most appropriate.

  These actions, however, may prove to be incorrect when evaluated later, without the pressure, and this is why contacting site staff to request the re-evaluation of administrative actions taken by moderators is encouraged. Experience has demonstrated that discussing moderators' actions in the forums basically produces more ill feelings without solving the issues at hand.

  Reporting via the support system what may be considered improper actions by moderators allows site staff to look at the issue and provide a "second opinion" that tries to be calm and objective.


 • 6 - Kto môže používa fóra?

  Na základe svojej prístupnosti jestvujú tri druhy fór:

 • Otvorené fóra: Pridáva príspevky môže ¾ubovo¾ný užívate¾ ProZ.com a èíta ich môže ktoko¾vek, vrátane vyh¾adávaèov
 • Fóra vyhradené pre èlenov: dostupné iba èlenom portálu.
 • Obmedzené fórum: prístupné iba moderátorom.
 • Súkromné fóra: fóra, ktoré majú „vlastníka“ a sú prístupné iba užívate¾om portálu zahrnutým v prístupovom zozname (tak ako je vymedzený vlastníkom).


 • 7 - Sú príspevky do fóra kontrolované?

  Príspevky do fóra od èlenov a užívate¾ov s overenými identitami sa objavujú okamžite.* Príspevky od všetkých ostatných sa predtým, ako sú vidite¾né, kontrolujú. Väèšina príspevkov sa schva¾uje do 12 hodín.

  * Prístup k funkciám vytvárania siete, ktoré môžu potenciálne ovplyvòova iných èlenov, môžu by na základe slobodného rozhodnutia tímu ProZ.com upravené alebo zamietnuté.


 • 8 - Akým spôsobom sa prispieva do fór?

  Na spustenie nového nadvädzujúceho príspevku vo fóre by ste mali navštívi jeho stránku a následne kliknú na odkaz „Prida novú tému“ vo vrchnej ¾avej èasti obrazovky. Toto vám zobrazí okno pre pridanie príspevku, kde by ste do po¾a „Predmet témy:“ mali uvies výstižný názov.
  Ak obsahom plánovaného nadväzujúceho príspevku bude niektorá výnimka s obsahom „mimo tému“, uvedená v rámci Oblas zamerania portálu ProZ.com, mali by ste kliknú na políèko „Tento príspevok je ‚mimo tému‘, t.j. skôr zábava ako práca.“.

  Ak chcete odpoveda na už jestvujúci nadväzujúci príspevok, mali by ste kliknutím na tlaèidlo Odpoveda/komentova vytvori nový príspevok, resp. kliknutím na odkaz Odpoveda s citovaním vo vnútri predchádzajúceho príspevku odpoveda na tento konkrétny príspevok, prièom tento zostane v okne vo vnútri vašej vlastnej odpovede.


 • 9 - How do I select the forums I would like to see listed on the homepage?

  Go to your forum dashboard and click on the "Homepage forums" tab. There you can select the forums you would like to appear on the homepage.

  To see a brief introduction to the forum dashboard and its features, check out this video.


 • 10 - I have a question I would like to post to the forums. What is the best way to make sure I get an answer?

  Here are some tips to keep in mind when posting a question to the forums:

 • Do a forum search before posting. There are detailed discussions on the forums on many subjects and problems we all have to deal with on a daily basis as translators. Chances are, your problem has already been discussed several times and good solutions have already been suggested. To make a forum search, go to the Community tab; Forum search is the second item from top.

 • Choose the most relevant/appropriate forum to post. There are many forums on the site, under generalized tabs, and users who are not familiar with the forums sometimes post in one of the most visible forums. These are usually moved by moderators to more relevant forums, but sometimes moderators may miss them, too. Result: a thread that would normally draw a lot of attention from the frequent visitors and posters of a technical forum, might sit in a site-related forum for ages without getting a reply.

 • Always try to summarize your main point / request / problem in the title of your thread. Posters are expected to write detailed titles and post in the most appropriate forum. The more detailed your title, the more likely it is to draw the interest/help of those able to respond.


 • 11 - How can I include smilies in my forum post?

  Smilies are keyboard characters used to convey an emotion, such as a smile :) or a frown :( To see a list of smilies and how to make them, just visit the article Smilies & Other Basic Text Formats in Proz.com Forums: Quick Reference Guide.


 • 12 - What is BBCode and how can I use it in the forums?

  BBCode is a variation on the HTML tags you may already be familiar with. Basically, it allows you to add functionality or style to your message that would normally require HTML. You can use BBCode even if HTML is not enabled for the forum you are using. You may want to use BBCode as opposed to HTML, because there is less coding required and it is safer to use (incorrect coding syntax will not lead to as many problems).

  URL Hyperlinking

  You can create true hyperlinks using the [url] code. Just use the following format:
  [url=http://www.totalgeek.org]totalgeek.org[/url]

  In the example above, the BBCode automatically generates a hyperlink to the URL that is encased. It will also ensure that the link is opened in a new window when the user clicks on it. Note that the "http://" part of the URL is completely optional. The URL will hyperlink the text to whatever URL you provide after the equal sign. Also note that you should NOT use quotation marks inside the URL tag.

  Italics and bold face

  You can make italicized text or make text bold by encasing the applicable sections of your text with either the [b] [/b] or [i] [/i] tags.

  Hello, [b]James[/b]
  Hello, [i]Mary[/i]


  Bullets/lists

  You can make bulleted lists or ordered lists (by number or letter).

  Unordered, bulleted list:

  [list]
  [*] This is the first bulleted item.
  [*] This is the second bulleted item.
  [/list]

  This produces:

 • This is the first bulleted item.
 • This is the second bulleted item.

  Note that you must include a closing [/list] when you end each list.

  Making ordered lists is just as easy. Just add either [LIST=A] or [LIST=1]. Typing [List=A] will produce a list from A to Z. Using [List=1] will produce numbered lists.

  Here's an example:

  [list=A]
  [*] This is the first bulleted item.
  [*] This is the second bulleted item.
  [/list]

  This produces:

  1. This is the first bulleted item.
  2. This is the second bulleted item.

  Adding Images

  To add a image within your message, just encase the URL of the graphic image as shown in the following example (BBCode is in red).

  [img]http://www.totalgeek.org/images/tline.gif[/img]

  In the example above, the BBCode automatically makes the graphic visible in your message. Note: the "http://" part of the URL is required for the [img] code.

  Quoting Other Messages

  To reference something specific that someone has posted, just cut and paste the applicable verbiage and enclose it as shown below (BBCode is in red).

  [QUOTE]Ask not what your country can do for you....
  ask what you can do for your country.[/QUOTE]

  In the example above, the BBCode automatically blockquotes the text you reference.



  Note:

 • You should not use both HTML and BBCode to do the same function.
 • BBCode is not case-sensitive (you could use [URL] or [url]).
 • Do not put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • End brackets must include a forward slash (e.g. [/url] )


 • 13 - Ako môžem dostáva upovedomenia o nových príspevkoch na fóre (sledovanie fóra).

  Upovedomenie o nových príspevkoch na fóre je dostupné všetkých registrovaným èlenom.

  Sledovanie fórAk si chcete aktivova sledovanie celého fóra, použite možnosti v ¾avom ståpci na hlavnej stránke fóra, kliknite sem). Pre každé fórum máte k dispozícii tri možnosti:


  Výberom Nové nadväzujúce príspevky aktivujete upovedomenie pri pridaní nových tém. Možnos Všetky nové príspevky aktivuje upovedomenie tak pre nové témy, ako aj pre všetky nové príspevky. Výber možnosti Vypnút deaktivuje všetky upovedomenia pre uvedené fórum. Po dokonèení výberu sltaèením tlaèidla Sledova naspodu stránky uložíte svoje zmeny.

  Sledovanie jednotlivých nadväzujúcich príspevkovAk chcete sledova jednotlivý nadväzujúci príspevok (keï napr. nesledujete fórum, ku ktorému patrí), jednoducho pri prezeraní nadväzujúceho príspevku stlaète odkaz [Sledova nadväzujúci príspevok] vo vrchnej èasti stránky. Keï je aktivované sledovanie, odkaz sa zmení na [Zastavi sledovanie nadväzujúceho príspevku] a môžete ho použi na zastavenie sledovania.

  Môžem dostáva úplný text príspevkov v upovedomeniach?Nie. Z dôvodu šírky pásma je v upovedomujúcom e-maili obsiahnutý iba úryvok z textu príspevku.


 • 14 - Are forums indexed by search engines?

  Odporúèame, aby ktoko¾vek, kto používa internet, predpokladal, že akýko¾vek online príspevok bude do budúcnosti vidite¾ný všetkými ostatnými. To znamená, že pokia¾ sme neprehliadli nieèo, èo umožòuje, aby vyh¾adávaè indexoval obsah, ktorým bolo prispené do súkromného fóra, musí by tento buï prihlásený ako jeden z èlenov skupiny, alebo inak obís proces overenia. Takže je relatívne nepravdepodobné, že obsah, ktorým bolo prispené do súkromných fór, bude indexovaný vyh¾adávaèmi.


 • 15 - Na základe èoho sa urèuje, èi niektorý nadväzujúci príspevok fóra bude predstavovaný na domovskej stránke?

  Domovská stránka predstavuje pre komunitu ProZ.com dôležitý priestor, pretože absorbuje znaènú èas pozornosti a èasu èlenov. V záujme poskytovania èo najlepšieho pracovného prostredia personál ProZ.com vykonáva ediènú kontrolu toho, èo sa na nej objavuje (tak ako je to pri vydávaní tlaèovín).

  Výber predstavovaných položiek sa riadi poloautomatickým spôsobom. Stav predstavovania je automaticky nastavený pre väèšinu nových nadväzujúcich príspevkov (v závislosti od fóra), ktorý im umožòuje objavova sa na domovskej stránke. Napriek tomu, ak èlen personálu narazí na nadväzujúci príspevok, ktorý napr. má viac charakter osobného podporný tiket, než témy na diskusiu, môže stav predstavovania zruši. Teda témy, ktoré sú zablokované, môžu presta by predstavované.


 • 16 - What is the RSS feed for forums?

  RSS is an acronym for Really Simple Syndication, a family of Web formats used to publish frequently updated content such as news headlines or blog entries in a standardized format and that allows users to subscribe to it.

  A feed reader is client software or a Web application that is used to subscribe to and collect syndicated web content in a single location for easy viewing.

  You can subscribe to your favorite ProZ.com public forums in your RSS feed reader by clicking the orange button in the forum page to get started.

  You can subscribe using any news reader that you would like. If you encounter any encoding issues or have questions, comments or concerns, please contact site staff via a support request.


 • 17 - Preèo sa môj riadok s predmetom zmenil?

  Moderátori a personál ProZ.com môžu upravova riadky s predmetom, ktoré dostatoène nevystihujú obsah príspevku. (Toto je uvedené vo formulároch pre zadanie príspevku a odpovede a tiež v pravidlách fóra.)

  Preèo sa to robí? Z jediného dôvodu: riadky s predmetom sa zobrazujú na titulnej stránke ProZ.com. Zavádzajúce alebo neúplné riadky s predmetom sažujú druhým efektívne vyh¾adávanie tém, ktoré ich zaujímajú. Riadky s predmetom sa tiež stávajú súèasou súhrnov posielaných tím, ktorí sledujú témy, a poskytujú pomoc pri h¾adaní starých nadväzujúcich príspevkov. Z týchto dôvodov je dôležité, aby takéto riadky s predmetom boli formulované tak, aby èo najlepšie vystihovali obsah nadväzujúceho príspevku.

  Príklady nesprávnych riadkov s predmetom:

  - KudoZ (problém: príliš všeobecné)
  - Toto si musia preèíta všetci prekladatelia (problém: nevystihuje obsah)

  Príklady správnych riadkov s predmetom:

  - Poistenie zodpovednosti – potrebujem ho? Kde sa dá dosta?
  - Nový profesionál na vo¾nej nohe h¾adá tipy na prekladový softvér

  Napísanie dobrého riadku s predmetom nie je vždy také jednoduché, preto buïte kreatívni!


 • 18 - Why is the editing option disabled after the first 24 hours since the original forum post?

  This is aimed at preserving the original content of the discussion as much as possible and ensuring that the flow of the discussion works smoothly so that participants in the thread can reply to each other and quote posts whose content is unlikely to change in the future.


 • 19 - Nemôžem nájs svoj príspevok.

  Ak nemôžete nájs príspevok, ktorý ste poslali, dôvodom môže by to, že nie ste èlenom portálu a vaše ID nebolo overené, a preto vaše príspevky sa pred zobrazením musia schváli.*

  Je tiež možné, že váš príspevok bol premiestnený z jednej kategórie do druhej, ktorá je vhodnejšia. Skontrolujte príslušné kategórie, èi sa tam uvedený nadväzujúci príspevok nenachádza.

  * Prístup k funkciám vytvárania siete, ktoré môžu potenciálne ovplyvòova iných èlenov, môžu by na základe slobodného rozhodnutia tímu ProZ.com upravené alebo zrušené.


 • 20 - Môžem posla príspevok o zlej agentúre alebo prekladate¾ovi?

  To je absolútne vylúèené. Správnym miestom na zdie¾anie vašich názorov, èo sa týka želate¾nosti daného, klienta je databáza Blue Board.


 • 21 - Preèo nemôžem využíva fóra na výstrahu iných pred zlou agentúrou?

  Ako iste tušíte, verejná kritika má sklon by výbušná, prièom èasto generuje desiatky alebo dokonca stovky e-mailov, telefonických hovorov, ba dokonca právnych úkonov.

  Okrem toho je ProZ.com, s mnohými tisícmi registrovaných užívate¾ov, v ove¾a väèšej miere nestálejší, než jestvujúce zoznamy platobných zvyklostí, ktoré majú menej ako 1000 èlenov. Z tohto dôvodu si èo i len jediný kritický príspevok na ProZ.com vyžaduje hodiny starostlivej pozornosti zo strany správcov, moderátorov a prítomných naokolo.

  Po skúsenosti s riešením množstva dobre mienených kritík dospel personál ProZ.com k záveru, že jednoducho nedokážeme zvláda správu otvoreného verejného fóra, ktoré umožòuje kritiku, bez oh¾adu na to, do akej miery tieto môžu by opodstatnené. Preto sme vytvorili databázu Blue Board – na to, aby plnila potreby informovania štruktúrovaným a riadeným spôsobom.

  Je databáza Blue Board užitoèná? Áno. Poskytuje všetko, èo si možno žela? Nie a ani to o sebe netvrdí. Avšak neustále pracujeme na jej vylepšovaní takým tempom, ktoré nám prakticky umožòuje rozsah nášho podnikania.


 • 22 - Can I use the forums to denounce a scam?

  Yes, as long as your posts are in line with forum rule #8 . In other words, you can post the emails you received or describe the situation, but no names should be mentioned.

  The purpose of avoiding naming names in a case like this is to prevent possible issues with libel, since the names used in these cases are not always made-up and can be the names of actual, innocent, persons. In general the messages themselves are sufficient to warn other translators.


 • 23 - Možno diskutova o finanèných otázkach?

  Áno, avšak iba v èasti fór venovanej finanèným záležitostiam.


 • 24 - Preèo sú zakázané politické a kontroverzné témy?

  Želaním zakladate¾a portálu je, aby bez oh¾adu na akéko¾vek dianie v „reálnom svete“ stále existovala virtuálna zóna tu, na ProZ.com, v ktorej ¾udia mnohých kultúr (a tiež vzájomne odporujúcich názorov) môžu spoloène v pokoji pracova na jazyku.

  Preto politikou portálu bolo vždy *okamžite* odstraòova akéko¾vek príspevky, ktoré sa netýkajú jazyka a *sú nejakým spôsobom* kontroverzné. Moderátori portálu a fóra boli požiadaní, aby robili to isté.

  Môžete oèakáva, že táto politika sa bude uplatòova dôsledne na všetky kontroverzné príspevky, bez oh¾adu na osobné názory moderátorov. (Takže, keï je téma zablokovaná alebo odstránená, neznamená to, že je to na základe osobného názoru osoby, ktorá ju blokuje.) Prosím vezmite do úvahy, že moderátori nie sú vždy v službe a môže trva hodiny alebo dokonca dni, kým sa príspevok uzatvorí.

  K dispozícii sú iné, vhodné kanály pre politiku – prièom tieto kanály sú ove¾a úèinnejšie ako tento portál.


 • 25 - A èo prírodné katastrofy, resp. katastrofy, ktoré nie sú v nijakom prípade politického charakteru. Možno o nich na fórach diskutova?

  Áno. Hoci príspevky o prírodných katastrofách (t.j. zemetraseniach, záplavách, hurikánoch, tajfúnoch, vlnách horka, sopkách, lavínach, požiaroch, zosuvoch pôdy a iných prírodných úkazoch, ktoré nie sú spôsobené konfliktom) nemajú lingvistický charakter, sú pre túto spolupracujúcu komunitu považované za náležité.

  V prípade výskytu katastrof èlenom odporúèame prispieva informáciami týkajúcimi sa úsilia koordinovaného uznávanými a dôveryhodnými organizáciami v mieste, kde sa nachádzajú. Napr. ak došlo niekde vo svete došlo k zemetraseniu, niektorý èlen v Španielsku môže prispie informáciami týkajúcimi sa spôsobov dobrovo¾níckej práce alebo darcovstva prostredníctvom uznávaných organizácií zo Španielska.

  Pamätajte na nasledujúce:
  - Príspevky týkajúce sa prírodných katastrof musia by oznaèené ako „mimo tému“.
  - Príspevky poslané pod tému prírodná katastrofa, ktoré obsahujú politické komentáre, budú odstránené, a to bez oh¾adu na vyjadrený názor.
  - Príspevky, ktoré navrhujú súkromné koordinovanie pomoci budú odstránené, a to bez oh¾adu na autora.


 • 26 - If a forum thread has been locked, does that mean the topic cannot be discussed ever again?

  When a forum thread has been locked, forum rule 6 helps to protect this action and allow a discussion to "cool down". Immediately posting with the intention of continuing the discussion in a locked thread is not allowed, but this does not mean that the topic itself cannot be discussed at a later point, provided it is in line with site rules.


 • 27 - What about freedom of speech? There should not be censorship in the forums.

  The forums are limited in scope and subject to rules. It is important to know that the site rules and scope have been in place for some time now, and they are there and enforced precisely in the interest of maintaining a positive, results-oriented workplace. The only way for this to happen is for those rules and the scope to be enforced consistently, and that is what moderators and site staff do.

  This said, it should be noted that, within the framework of site rules and the aim of those rules, not everyone is going to be able to say whatever they want at ProZ.com. Keeping a positive, results-oriented translation workplace means that posters will not be able to swear, or to talk politics, or make offensive remarks in the forums, for example. There are other places to do that. Everyone has valid opinions, views and statements; but it should not be assumed that ProZ.com can be used to advertise these.

  If you feel you have received rules enforcement action which was not rules-based, please report this to site staff through the support system, where the issue can be properly reviewed. The forums are not an appropriate channel for discussing individual rules enforcement issues.


 • 28 - My posts did not require vetting and now they do. What happened?

  When in doubt, submit a support request and site staff will be able to look into the issue.

  In some instances, a forum vetting requirement may be placed by site staff or moderators. A vetting requirement can be in relation to a rules violation, but this is not necessarily always the case. Rather, the vetting requirement is a safeguard which is used by site staff and moderators to help protect the positive, results-oriented environment of the forums. When it is deemed that this environment is being endangered, the vetting requirement may be used.


 • 29 - Can I request a private forum for discussion/work?

  Paying members may request a private forum be created, and invite colleagues to participate. To do this, just submit a support request, stating the name you wish to give the forum and including the profile numbers of any initial participants you wish to include in the forum.

  Once the forum is created, it will be assigned to the member(s) who requested it, who will act as the private forum owner(s). The forum owner(s) will be able to add other site users to and remove them from the forum. Only the users invited to the forum (and site staff) will be able to see it, and only the forum owners and members can participate in it. Private forums will not be made public.

  Note that private forums are also subject to site forum rules, though in some cases these rules may be interpreted more loosely for the purpose of the private forum. Private forum owners act as moderators in their own private forums and it is their responsibility then to clarify this with all who are invited to participate in the forum.


 • 30 - I have a survey I would like to publish. Can I post it in the forums?

  If you have a survey you would like to publish, and it is within ProZ.com site scope, please contact staff via the support system with the specifics for help. Note that not all surveys can be published.


 • 31 - I posted a topic in the wrong forum by mistake. What should I do?

  Since posting the same topic twice is not in line with forum rules, please submit a support request if you posted a topic in an incorrect forum so that support staff can move the topic to the correct forum.



 • Main - Top



  Request help



  Site documentation



  The member services and support team
  Jared
  Lucia
  Alejandro
  Helen
  Yana
  Maria D
  Karen
  Enrique Manzo
  Evelio
  Julieta
  Mariano
  Hayjor Roca
  Andrea
  Rocío Tempone
  Rocio Palacios
  Ezequiel

  Your current localization setting

  slovenčina

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Vyhľadávanie termínov
  • Zákazky
  • Fóra
  • Multiple search