Pravidlá portálu

Pravidlá pre používanie ProZ.com

Nasledujúce pravidlá boli vytvorené na rozšírenie ochranu príjemnej, výsledkovo-orientovanej atmosféry prekladového priestoru ProZ.com. Používaním tohto portálu vyjadrujete vašu akceptáciu a súhlas riadiť sa týmito pravidlami.


Pravidlo portálu

1 ProZ.com je jazykové pracovisko.
Portál sa poskytuje ako profesionálny zdroj pre tých, ktorý pracujú s jazykom alebo tých, ktorí požadujú jazykové služby. V zásade nie sú povolené príspevky, ktoré sa netýkajú prekladu, tlmoèenia alebo iných jazykových otázok, resp. podnikania v uvedených oblastiach. [ Podrobnosti a možné výnimky pozrite vo Vymedzení oblasti zamerania portálu ]
2 Oèakáva sa vzájomný rešpekt, odbornos a férová hra.
Od používate¾ov portálu sa oèakáva, že budú voèi sebe pristupova zdvorilo, èi už ide o zverejòovanie príspevkov alebo uskutoèòovanie priameho kontaktu a odporúèa sa im, aby konali v dobrej viere. Obažovanie a útoky v akejko¾vek podobe, ako aj odradzovanie druhých od používania portálu, sa nebudú tolerova. Nebude sa tolerova ani nijaký krok zameraný na získanie nespravodlivej výhody pri KudoZ, adresári alebo inde, èi už ide o jednotlivý alebo skupinový prípad.
3 Reklamy sú zakázané.
V urèených oblastiach portálu je od ProZ.com k dispozícii platená reklama. Nepovolené obchodné ponuky, posielané prostredníctvom fór, správ cez profily alebo inými cestami nie sú povolené. Diskusie o portáloch ponúkajúcich konkurenèné služby sú zakázané taktiež, a to z dôvodu ich zneužívania v minulosti.
4 Urážlivý jazyk nie je povolený.
5 Ve¾ké písmená by sa nemali používa nadmerne.
Používajte malé písmená. Ve¾ké písmená používajte iba vtedy, ak sa vyžadujú. Písanie príspevkov ve¾kými písmenami je to isté ako krièanie.
6 Uvádzanie do omylu a predstieranie sú zakázané.
ProZ.com je možné používa bez toho, aby ste zverejnili svoje meno. Napriek tomu, vydávanie sa za iné osoby používaním falošných identít alebo iné pokusy o oklamanie iných, a to v akejko¾vek miere, nebudú tolerované.
7 Jedna osoba môže ma jeden profil.
Vytvorenie nového profilu kvôli obídeniu alebo získaniu výhod je zakázané. (Napriek tomu je akceptovate¾né ma jeden profil ako osoba a ïalší profil ako registrovaná firma.)
8 Discussion of administrative actions taken by moderators or site staff should be carried out solely via the site's online support system.
Administrative actions include rules enforcement actions in the forums and KudoZ, warnings or restrictions on posting or other rights, editorial adjustments to topic subject lines, the locking of certain forum threads, selection of topics to be featured on the home page, etc. For further clarification, see this FAQ.

Dodržiavania vyššie uvedených pravidiel je podmienky pre pokračovanie práva pristupovať a používať portál.

Presadzovanie dodržiavania

Členovia personálu a moderátori môžu prijať ľubovoľné z nasledujúcich krokov na presadzovanie dodržiavania vyššie uvedených pravidiel:
* kontaktovať užívateľov portálu s cieľom upriamiť pozornosť na špecifické pravidlá
* zdržať sa schválenia (alebo odmietnuť/skryť) príspevky, ktoré porušujú niektoré pravidlo
* učiniť, aby sa správa týkajúca sa pravidiel objavila určitým používateľom, keď vykonávajú určité kroky
* pozastaviť, dočasne alebo natrvalo, prístup k funkciám portálu, ktoré boli použité pri porušovaní pravidiel.
* ukončiť fungovanie profilu alebo členstva (iba personál)

Ukončenie

V zriedkavých prípadoch závažného porušenia môžu členovia personálu ukončiť fungovanie profilu (a členstvo) s okamžitým účinkom. Vo väčšine prípadov však ProZ.com na ukončenia používa systém „žltej karty/červenej karty“, podobný ukončeniam vo futbale.

Žlté a červené karty dávajú iba členovia personálu. Pravidlá sú citované podľa čísla a dátumu udelenia karty. Termíny „žltá karta“ alebo „červená karta“ sa používajú explicitne. Ak sa pošle e-mail, termíny sa objavia v riadku s predmetom.

Užívateľ portálu, ktorému bola udelená žltá karta, môže pokračovať v používaní portálu (niekedy s určitými obmedzeniami), avšak funguje s upozornením, že ďalšie porušenia budú viesť k ukončeniu. Osoba, fungovanie profilu ktorej bolo ukončené, nebude opätovne pripustená do ProZ.com.

Vysvetlenie

Ak chcete získať vysvetlenie týkajúce sa ľubovoľného z vyššie uvedených pravidiel alebo pravidiel presadzovania dodržiavania, odošlite prosím požiadavku na podporu.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

slovenčina

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Vyhľadávanie termínov
  • Zákazky
  • Fóra
  • Multiple search