ProZ.com frequently asked questions


Blue Board (databáza zadávate¾ov)

Main

 • 1 - Blue Board: General

 • 1.1 - Èo je to Blue Board?

  Vysvetlíme to nepriamo. Predovšetkým, ¾ubovo¾ný užívate¾ ProZ.com môže zada èíslo od 1 do 5 zodpovedajúce jeho pravdepodobnosti opätovnej práce (LWA) s daným zadávate¾om (t.j. klientom alebo prekladovou spoloènosou/agentúrou). Ako vysvetlenie môže užívate¾ tiež vloži riadok textu spolu s èíslom. Ako reakciu môže zadávate¾ vloži svoj vlastný riadok textu.

  Blue Board je úplná databáza záznamov, obsahujúcich tieto zápisy a odpovede, spolu so súradnicami zadávate¾a, v ktorej možno vyh¾adáva.


 • 1.2 - Glosár pojmov databázy Blue Board...

  Zadávate¾: Zastrešujúci termín, ktorý zahròuje agentúry, spoloènosti, klientov a iné subjekty alebo osoby, ktoré nakupujú prekladové služby. Blue Board je databáza zadávate¾ov so zápismi poskytovate¾ov služieb.

  Zápis: Poskytovate¾ služieb vykonáva „zápis“ v databáze Blue Board, ktorým vyjadruje svoju pravdepodobnos opätovnej práce s daným zadávate¾om. (Termíny ako „hodnotenie“, „posúdenie“ atï. sú zavádzajúci a treba sa im vyhýba.)

  LWA: pravdepodobnos opätovne práce (z angl. Likelihood of Working Again) (s daným zadávate¾om). Týka sa èíselnej èasti zápisu.

  Poznámka: Zápis pozostáva z LWA (povinné) a komentára (volite¾né). Komentáre by sa mali rozsahom obmedzi na vysvetlenia/dôvody pre LWA. Nesmú obsahova všeobecné konštatovania týkajúce sa zadávate¾a.

  Odpoveï: Po vykonaní zápisu má príslušný zadávate¾ možnos na jednoriadkovú odpoveï.

  Tak ako komentáre poskytovate¾ov služieb aj odpovede zadávate¾ov sa musia obmedzi na nezávislú skúsenos. Osobné poznámky v komentároch alebo odpovediach sú neprijate¾né a personál portálu ich na požiadanie odstráni.

  Autor: Poskytovate¾ služieb alebo zadávate¾, ktorý vykoná zápis alebo uskutoèní odpoveï.

  Priemerná úroveò zápisu: Súhrnné èíslo vyjadrujúce priemernú LWA vyjadrenú pre jedného zadávate¾a poskytovate¾mi služieb

  Záznam: Vytvorená stránka zápisov/LWA týkajúca sa jedného zadávate¾a. Záznamy sú dostupné prostredníctvom URL nasledujúceho formátu: http://www.proz.com/bb/#


 • 1.3 - Aké sú podmienky pre vykonanie zápisu, týkajúceho sa pravdepodobnosti opätovnej práce s niektorým zadávate¾om?

  In order to ensure the goal of the Blue Board, a set of Blue Board rules has been created. Use of the Blue Board that may violate any of these rules as well as ProZ.com general rules is not allowed.

  You may only make entries for clients with whom you have worked on a project and to whom you have delivered work on time and without complaints related to quality. You may not make entries solely on the basis of negotiations, test translations, or other preliminary interactions.

  If you have worked on a project with a client but were late or otherwise negligent in delivering work, you may not make an entry for that client. The Blue Board may not be used to threaten outsourcers.

  LWA entries and comments accompanying entries are checked by site staff before they are made visible to make sure they are strictly focused on Likelihood of Working Again. This is clearly described in Blue Board rule #7.

  'Self-entries' by outsourcers (or by users representing an outsourcer) are not permitted.

  Avoid comments that:
  - contain offensive language
  - include generalizations about the outsourcer
  - explicitly discourage others from working with the outsourcer
  - contain advertising

  Comments requesting that other users contact you for further details about your experience with a particular company are also generally not permitted.

  You may make one entry per outsourcer per year--provided that you have worked for the outsourcer again before adding an additional entry.

  LWA entries which are made and prove to be in violation of Blue Board rule 2 or Blue Board rule 6 will be removed by site staff. Users who make repeated LWA entries which violate these rules may at site staff's discretion find their use of the LWA system temporarily or permanently blocked.

  For more information regarding the use of Blue Board on ProZ.com please check the article “Using the ProZ.com Blue Board” .

 • 3.1 - Why is a comment simply saying "contact me privately for further details" not allowed?

  This comment does not provide any helpful information to other translators and undermines the point of the Blue Board. Translators are busy, if they went to a Blue Board record and every comment merely said "Contact me privately for further details." there would be no point in having the comment section at all.

  Site members can contact the translator who gave an entry for more details by clicking the "Email translator" icon on the entry itself. • Main - Top


 • 1.4 - Do akej miery je databáza Blue Board spo¾ahlivá?

  Pridané zápisy sa nijakým spôsobom nepotvrdzujú a reprezentujú názory výluène tých, ktorí tieto zápisy vykonávajú. Pri vyhodnocovaní zápisov treba zváži nasledujúce: úrovne aktivity, stav overenia identity, úrovne èlenstva, registraèné èísla a iné charakteristiky autorov zápisu.

  Nespoliehajte sa výluène na pridané zápisy. Odporúèame, aby ste si svoje vlastné názory týkajúce sa zadávate¾ov vytvárali na základe svojich skúseností pri práci s nimi alebo jednania so zadávate¾mi osobne.


 • 1.5 - Where can I manage LWA feedback?

  You can see information on LWA entries received, requested and given, and request new LWA entries from service providers on the LWA Feedback management page.

  You can also view LWA statistics of outsourcers ranked by average LWA and the number of entries received, compiled from information on the Blue Board considering entries over the last 12 months and from all time.


 • 1.6 - What is the ProZ.com termination policy?

  The staff of ProZ.com, the company providing the technology for this site, has established a policy for the termination of offending outsourcers to enhance the site is used as a place for language companies and language service providers to meet and engage in good-faith transactions.

  ProZ.com termination policy can be found here.


 • 1.7 - What does the message This outsourcer has been banned from posting jobs at ProZ.com mean?

  As per ProZ.com termination policy, if a total of two non-payment complaints regarding a single outsourcer have been received from unrelated sources, the issue will be brought to ProZ.com staff for review. At its sole discretion, ProZ.com staff may then choose to suspend or revoke the outsourcer's right to use ProZ.com. This note refers to that suspension.


 • 1.8 - What does the " ... " mean in the comment area for some LWA entries on the Blue Board?

  A " ... " in the comment section indicates that no comment has been entered by the poster of the entry. Note that if this is the case you will only see " ... " in the comment section, as opposed to, for example, "Great terms, professional ... would work with them again", which would have been entered by the service provider. • Main - Top


 • 2 - For service providers


  New client risk management


  ProZ.com members get full access to the Blue Board database of over 17,000 records and more than 92,000 feedback entries from translators • 2.1 - Ako môžem vidie zápisy iných užívate¾ov, týkajúce sa pravdepodobnosti opätovnej práce s konkrétnym klientom?

  Databáza Blue Board je jedna z možností v rámci karty Zákazky v hlavnom menu. Databáza Blue Board je tiež dostupná priamo zadaním tejto URL: http://www.proz.com/blueboard
  V databáze Blue Board môžete vyh¾adáva zadávate¾ov pod¾a názvu a lokality.


 • 2.2 - Nie som (platiaci) èlen ProZ.com... Môžem napriek tomu vidie zápisy v databáze Blue Board?

  Áno. Prihláste sa a kliknite na meno zadávate¾a, o ktorom si želáte vykona zápis. Budete vyzvaní na vykonanie platby v bodoch browniz alebo v hotovosti.


 • 2.3 - Nie som (platiaci) èlen ProZ.com... Môžem napriek tomu vykona zápis v databáze Blue Board?

  Áno.


 • 2.4 - How can I make an LWA entry for a Blue Board outsourcer?

  To make an LWA entry for Blue Board outsourcer, first locate the outsourcer's Blue Board record here. Once you have located and accessed the outsourcer's Blue Board record, click on “Make an entry” to the right of the Blue Board record page. Clicking on this option will open a page where you will be able to compose your LWA entry. Please bear in mind that Blue Board entries require vetting and that they will not appear immediately. This is usually done within 12 hours of the entry being posted.


 • 2.5 - How to open a non-payment report for certain outsourcer?

  During the submission of your LWA entry as per FAQ, after sending the LWA entry for vetting, in case if the rating of the LWA entry is very low (1 or 2) you will be given the option to report any non-payment issue involved with the outsourcer and you will see a message "You entered a low LWA for this outsourcer. If you have not received payment, report a non-payment for this outsourcer". Please press on the button “report a non-payment for this outsourcer”. You will be redirected to another page where the possibility to enter data regarding your non-payment issue will be provided. After filling in all the necessary information please press on “Preview non-payment report” button, check carefully your non-payment report again and press on “Submit non-payment report” button to open a non-payment issue for your LWA entry.

  If the LWA entry is already submitted and approved by PoZ.com Staff, however, you have not opened a non-payment report please contact site Staff , to request to open a non-payment report for your LWA entry. Please make sure that your non-payment report is in line with Blue Board rules .

  The non-payment report is visible only to ProZ.com Staff and to the outsourcer. Service providers who report non-payment issues are required to update their LWA entries on time to make it clear if the payment has been made. If it is not possible to edit the LWA entry (whether because the reply has been already submitted by the outsourcer and as per Blue Board rule #3 , the LWA entry is not editable, or the LWA entry is too old) service providers should let site staff know if and when the non-payment issue is resolved (by submitting a support request, to inform they have been paid in full).

  Note: In the case of outsourcers, if they have resolved an open non-payment issue, they are invited to contact site staff , and ask them to confirm this with the service provider. Only when the service provider confirms payment has been received in full, the LWA entry will be removed from the Blue Board record, allowing the service provider to make a new LWA entry reflecting the current situation. Note that this new entry may contain the same 1-5 rating as the entry that contained the non-payment report.

  For more information regarding the use of Blue Board on ProZ.com please check the article “Using the ProZ.com Blue Board” .

 • 5.1 - I have made a non-payment report for an outsourcer and it hasn't appeared yet.

  First, please note that all Blue Board entries require vetting by site staff before they are made public (see http://www.proz.com/faq/3040#3040).

  As of April 2016, in the case of non-payment reports for corporate members of ProZ.com, please note that outsourcers are notified of these reports before they are made visible in order to give the outsourcer the opportunity to confirm if the entry is in line with the conditions for making non-payment reports as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995. You should have received an email from site staff notifying you of this policy upon making your entry. Your non-payment report will be made visible shortly if it is line with the rules for making Blue Board entries.

  See the announcement » • Main - Top


 • 2.6 - Chcel by som požiada iných, aby vykonali zápisy o konkrétnom zadávate¾ovi. Ako to môžem urobi?

  Ak je už zadávate¾ v databáze uvedený, kliknite na „Výzva na vloženie zápisov“ na stránke záznamu zadávate¾a. Následkom uvedeného bude zverejnenie požiadavky na zápisy na domovskej stránke ProZ.com. Navyše, všetkým, ktorí sú prihlásení na prijímanie takýchto požiadaviek, bude poslaný e-mail.

  Ak zadávate¾, o ktorého sa zaujímate, ešte nie je v databáze uvedený, jeho pridanie bude ma za následok automatické odoslanie upovedomenia. Zadávate¾a môžete prida bez oh¾adu na to, èi ste alebo nie ste èlenom. Pamätajte, že na jedného zadávate¾a je možné zada iba jednu „výzvu na vloženie zápisov“ mesaène.


 • 2.7 - I have made a call for entries for an outsourcer but I have changed my mind. Is it possible to undo it?

  No. It is not possible to reverse the call for entries as the email to all those who have subscribed to receiving request for entries are automatically sent immediately after the call for entries is submitted.


 • 2.8 - Can I be notified of new LWA entries submitted for a particular outsourcer?

  Yes. To receive notifications for new LWA entries posted in a Blue Board record of any particular outsourcer, just click on "Track outsourcer" in the box to the right of their Blue Board record.

  You can turn tracking off by clicking on "Stop tracking" in the same box to the right of the Blue Board record.

  If you are not able to stop tracking the Blue Board record please contact ProZ.com support Staff .


 • 2.9 - How can I set my Blue Board notifications preferences?

  To opt out the Blue Board notifications please reset the settings in your profile Blue Board controls section .


 • 2.10 - Why I am getting email notifications about new LWA entries in Blue Board record and how to deactivate it?

  During the submission of your LWA entry you have the possibility to subscribe to alerts when new entries are made for outsourcer by selecting the option “Receive alerts when new entries are made for this outsourcer?”.

  Once this option is activated, you will receive email alerts regarding new LWA entries in the Blue Board record of the outsourcer you have submitted your LWA entry.

  To stop tracking the outsourcer you need to press the link in the bottom of the notification email you have received: “Click here to stop receiving alerts for this outsourcer”.


 • 2.11 - Ako môžem vykona zápis o zadávate¾ovi, ktorý nie je uvedený v databáze Blue Board?

  Ak si želáte vykona zápis o zadávate¾ovi, ktorý ešte nie je uvedený v databáze Blue Board, môžete prida údaje sami prostredníctvom karty Prida zadávate¾a. Kvôli zabráneniu zámene dbajte na to, aby ste zadali kompletné údaje


 • 2.12 - I added an outsourcer to the Blue Board database and the record is not visible. Why?

  Blue Board records, as Blue Board entries, require vetting by site staff or moderators and checking all contact information may take time, usually no more than 24 hours.

  If the record you added has not appeared after a 24-hour period, please contact site staff via a support request.


 • 2.13 - Môžem vykona zápis o zadávate¾ovi, ak moja jediná skúsenos s ním je na základe skúšobného prekladu?

  Nie.

  Na základe skúšobného prekladu, jednaní alebo iných predbežných interakcií môžete dôjs k nejakým záverom, èo sa týka zadávate¾a. Napriek tomu pod¾a našich skúseností sme sa rozhodli, že databáza Blue Board bude slúži iba na vyjadrenie pravdepodobnosti *opätovnej* práce niekoho pre urèitých zadávate¾ov. Inými slovami, pre zadávate¾a, o ktorom vykonávate zápis, musíte minimálne zaèa „reálny“ projekt .


 • 2.14 - Môžem vykona viac ako jeden zápis na jedného zadávate¾a?

  Áno, môžete vykona jeden zápis na jedného zadávate¾a roène, a to za podmienky, že ste pred pridaním ïalšieho zápisu pre daného zadávate¾a opätovne pracovali. Nemôžete vykonáva viacnásobné zápisy na základe jednej skúsenosti.


 • 2.15 - Where can I see a complete list of LWA feedback I provided?

  You can see a list of the LWA / Blue Board entries you submitted for different outsourcers in the LWA feedback management page. Or else, check the "Blue Board entries made by this user" section of your profile.


 • 2.16 - Vykonal som zápis, avšak tento sa ešte nezobrazil.

  Zápisy v databáze Blue Board si vyžadujú kontrolu. Táto sa zvyèajne uskutoèní do 12 hodín od pridania zápisu. Taktiež si môžete žela vykona kontrolu pravopisu. Niekedy sú zápisy z databázy Blue Board odmietnuté z dôvodu použitých znakov, pretože vo vašom komentári nie sú napr. povolené dvojité úvodzovky. Je možné, že na to, aby váš zápis bol zobrazený, budete musie odstráni dvojité úvodzovky a použi jednoduché úvodzovky. Ak sa váš komentár neobjaví do 24 hodín, spojte sa prosím s moderátorom zákaziek/Blue Board (iba s jedným z nich) alebo odošlite požiadavku na podporu.


 • 2.17 - Ako môžem upravova môj zápis v databáze Blue Board.

  Svoj zápis môžete upravova kliknutím na odkaz pre úpravu na pravej strane zápisu. Tento však bude k dispozícii iba dovtedy, kým nebude zaznamenaná odpoveï zadávate¾a a ak váš zápis nie je starší ako jeden rok. Všetky zmeny však podliehajú súhlasu moderátorov.

  Po vložení odpovede dodávate¾om svoj zápis už nemôžete meni.


 • 2.18 - Ako môžem skry zápis v databáze Blue Board?

  Ak vami vykonaný zápis ešte nedostal odpoveï od zadávate¾a, môžete požiada o jeho odstránenie. Musíte uda dôvod na odstránenie a odstránenie musí schváli moderátor.

  Ak zadávate¾ na zápis odpovedal, so skrytím zápisu musí súhlasi tak zadávate¾, ako aj poskytovate¾ služieb. Po dosiahnutí tejto dohody medzi sebou musia títo každý jeden posla požiadavku na podporu, v ktorej uvedú, že obaja súhlasia so skrytím zápisu v databáze Blue Board. Keï personál podpory dostane tieto dva podporné tikety, zápis bude následne skrytý pred verejnosou.

  Poznámka: Ak jestvuje dôkaz, že zápis èi odpoveï zadávate¾a alebo poskytovate¾a služieb porušila niektoré pravidlo databázy Blue Board, resp. tieto boli identifikované ako protizákonné, personál môže zápis/odpoveï skry alebo odstráni.


 • 2.19 - Where can I see Outsourcers with excellent Blue Board feedback?

  The Blue Board statistics page shows the top Blue Board outsourcers, ranked by their average LWA feedback rating. Outsourcers with open non-payment issues or with an average LWA feedback below 4.50 are excluded.

  Results are shown by both all time and last 12 months. Each set of results is divided in two, based on the number of entries received.

  Within each table, outsourcers are ranked by their average LWA and then by amount of entries. If two outsourcers are tied on both numbers, the most recently created Blue Board page will be shown first.


 • 2.20 - Where can I see outsourcers past contact information in Blue Board records?

  ProZ.com members can see past contact information for outsourcers by clicking on "view contact data history" at the bottom of the contact information section of the outsourcer's Blue Board record.


 • 2.21 - Where can I see information on the jobs posted by a Blue Board outsourcer?

  You can see a list of Classic and Connect jobs posted by any Blue Board outsourcer just by clicking on More info » in the "Past job postings" box below the Blue Board record information. Only ProZ.com members have access to the information on the jobs posted by an outsourcer.

  Open jobs will show in yellow while jobs that have already been closed will be shown in light green.


 • 2.22 - I submitted an LWA entry for an outsourcer and it is no longer visible. Why?

  If you submitted an entry for an outsourcer that was visible for some time and that is no longer visible it is possible that your entry was contested by the outsourcer. Note that in cases in which an entry is contested, the entry is made invisible by staff until the issue has been clarified.

  If you are sure your entry is in line with Blue Board rules, and it is being contested by the outsourcer, please submit a support request with all relevant evidence (email correspondence, PO, etc.).

  Also note that entries may disappear from public view when a 'request for edit' has been made. If you requested your entry to be edited, it will remain hidden until moderators or staff re-approve such entry.


 • 2.23 - Can an outsourcer leave feedback for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 3 - For outsourcers

 • 3.1 - Ako môžem prida svoju firmu do databázy Blue Board?

  Zadávatelia uvedení v databáze Blue Board sa tam dostávajú tak, že ich tam pridá niektorý užívate¾ Proz.com. Môže tak urobi ¾ubovo¾ný registrovaný užívate¾. Ak zadávate prekladovú prácu, máte možnos prida svoju firmu, aby vám poskytovatelia služieb mohli vykonáva zápisy. (Užívatelia, ktorí sa prihlásia na zasielanie požiadaviek z databázy Blue Board, majú možnos vykonáva zápisy týkajúce sa ich pravdepodobnosti opätovnej práce s vašou firmou.)

  Uvedené informácie môžete prida tu: prida stránku zadávate¾a


 • 3.2 - Ako môžem zmeni kontaktné údaje mojej firmy uvedené v databáze Blue Board?

  Zmeny kontaktných údajov zadávate¾a zobrazených v databáze Blue Board môžu uskutoèòova iba správcovia portálu a moderátori zákaziek/Blue Board. Ak chcete požiada o opravu údajov, zadajtepožiadavku na podporu alebo sa spojte priamo s koordinátormi zákaziek.


 • 3.3 - How can I edit the information on my Blue Board record?

  If the contact information for you or your company's Blue Board record has changed, you can have this edited by contacting site staff via support request. Be sure to provide the complete information you wish to update, along with the page url to your Blue Board record.


 • 3.4 - Can I add information about my company to my Blue Board record?

  Yes. Outsourcers with a high LWA average can post public notes to provide Blue Board record visitors with useful and/or important information regarding their business.

  To add a note to your record, visit the Applications section and click on "Outsourcers Control Center" in the box to the left. This will lead you to the "Application management" form and will allow you to enter additional information about your agency/company that will be later displayed on your Blue Board record.


 • 3.5 - Želám si, aby sa z databázy Blue Board odstránili urèité kontaktné informácie.

  ProZ.com rešpektuje vaše súkromie. Ak si želáte, aby sa urèité kontaktné informácie nezobrazovali verejne, zadajte prosím podporný tiket, v ktorom uveïte èo si želáte odstráni a preèo. Vašu požiadavku zvážime.

  Pamätajte na to, že na vyvesovanie zákaziek prostredníctvom ProZ.com sa vyžadujú urèité minimálne kontaktné údaje, prièom tieto požiadavky musíte rešpektova. (Pozri Èasto kladené otázky týkajúce sa zákaziek.)


 • 3.6 - How can I completely hide the "past job postings" on the Blue Board record?

  Please note that you do not need to hide your past job postings, because the details of the jobs are available for only 30 days and only to those meeting the criteria. Please note that non-members do not see your job postings when they see your Blue Board record. Complete access to the Blue Board record of outsourcers is a member-only feature and the details of past jobs that are older than 30 days are not shown.


 • 3.7 - Can I remove my Blue Board record?

  As Blue Board rules state, Blue Board records remain in place for at least six months following any form of outsourcing activity. Requests from outsourcers to have certain contact details removed from the Blue Board will be considered when specific reasons are given. However, in most cases, such requests will not be considered until at least six months have passed after the date of last known outsourcing activity. Requests for complete removal of a Blue Board record may also be considered, but will generally not be granted.


 • 3.8 - How can I request an LWA entry from service provider who has been working with me?

  First off all, please remember that only translators that are registered on ProZ.com can make LWA entries in your Blue Board record. Therefore before requesting an LWA entry from a service provider who has worked for you or your company, please first make sure that this service provider is registered on ProZ.com. Otherwise s/he should create a profile on ProZ.com here .

  To request an LWA entry, please go to your Blue Board record and:
  1)click “Manage LWA feedback” from the menu on the right. You will be redirected to the Feedback management page.
  2) Select Request Blue Board Entries (outsourcers only) from the menu on the left.
  3) On the next step please start typing the username or the real name of the service provider you are looking for in the “Search” section and click on the name in the list which appears below the search box. If the data displayed in the box on the right corresponds to the desired service provider, click on "Add to list".
  4) Make sure that the check box near the name of service provider is checked and click “Proceed to step 2 of 3”.
  5) Check the message which will be sent to service provider. A template text to request the Blue Board entry can be personalized, so you may also enter your own text for this message. Once the text is ready, please press on “Proceed to step 3 of 3 (preview and send emails)”.
  6) Check the message you are going to send and click the “Send” button or on “Back edit (message) button”, if you would like to edit the message you are going to send.


 • 3.9 - Will I be notified of new LWA entries posted in my Blue Board record?

  Yes. A notification will be sent to the email address specified as the contact email address in the Blue Board record every time an entry is posted.

  In the same way, if a non-payment report is made together with an entry submitted, a notification informing about this complaint and the procedure to follow will also be sent to the email address associated with the Blue Board record.


 • 3.10 - Poskytovate¾ služieb komentoval svoju pravedepodobnos opätovnej práce s mojou firmou. Môžem na to odpoveda?

  Áno. V èase vykonania zápisu by ste mali dosta e-mail. Ak ste ho nedostali alebo ak ho nemôžete nájs a chceli by ste vloži odpoveï, pošlite svoju odpoveï koordinátorom zákaziek, prièom uveïte poskytovate¾a služieb, ktorému odpovedáte.

  Kontaktujte prosím moderátorov zákaziek, ak ste presvedèený, že podmienky pre vykonanie zápisu neboli splnené (napr. ak zápis vykonala osoba, ktorá pre vás nepracovala).

  V prípade, že zrejme došlo k nedorozumeniu, odporúèame zadávate¾om komunikova priamo s tými, ktorí uskutoènili zápisy. Napriek tomu vyhrážanie sa užívate¾ovi ProZ.com alebo vyvíjanie tlaku na neho s cie¾om, aby tento zmenil svoju „pravdepodobnos opätovnej práce“ s vašou firmou, je zakázané a môže ma za následok obmedzenie vášho práva používa ProZ.com.

  Tak ako komentáre poskytovate¾a služieb, aj vaše odpovede musia by obmedzené na pracovný vzah a pravdepodobnos opätovnej práce. Osobné poznámky od poskytovate¾ov služieb a zadávate¾ov sú neprijate¾né a na požiadanie budú personálom portálu odstránené.


 • 3.11 - My company has a great Blue Board page. How can I display this in my profile?

  Profile owners who have "Likelihood of working again" (LWA) feedback in their Blue Board pages can show the corresponding statistics in the top-right area of the profile.

  The Blue Board is a tool of benefit to both service providers and outsourcers. Outsourcers who are listed and have received positive entries report a higher degree of trust and shortened project launch cycles among those service providers who reference the Blue Board.

  Members and other users (like the one displayed below) having both Blue Board page (feedback from service providers) and WWA entries (feedback from outsourcers) can display both in their profiles, with WWA on the left and LWA on the right.

  There are three options for the visibility of the LWA information:

  a) Invisible to all, including the profile owner:

  This is the default condition. The profile owners will see only a "Show LWA options" button that will allow them to move into the next visibility condition.

  The owner will see:
  b) Visible only to profile owner:

  After clicking on the "Show LWA options" button, the LWA statistics will become visible to the profile owner, who will be able to return to the former (invisible) status or to make this feature visible also to visitors.

  The owner will see:
  In these two cases, visitors to the profile will see no LWA-related information:
  c) Visible to all:

  When the owner clicks on the "Show to all" button, the LWA statistics will be shown to all visitors.

  In this case the profile owner will see:
  And a visitor to the profile will see:
  The link indicating the amount of entries will take visitors to the corresponding Blue Board page, while the "Make a LWA entry" link will give them direct access to the form where they will be able to leave an entry for that particular outsourcer.


 • 3.12 - How can I affiliate a profile to a Blue Board record?

  To affiliate a profile to certain Blue Board record, please submit a support request to ProZ.com Staff to ask for the affiliation to be made. Please provide the link of the Blue Board record and the profile you would like to affiliate.


 • 3.13 - I have been affiliated to an outsourcer I am not related with. What should I do?

  If your profile has been affiliated with an outsourcer you are not related to, please submit a support request to ask for the removal of such affiliation.

  Have in mind that profiles are affiliated with Blue Board records on the basis of jobs posted by the profile in the name of a given outsourcer, among other activity.


 • 3.14 - A service provider has posted a non-payment complaint in my Blue Board record. What should I do?

  If a service provider has posted a non-payment complaint in your Blue Board record and this issue has already been resolved, instruct the service provider to contact staff via support request to confirm payment has been made so that the issue can be marked as resolved.

  If the issue has not been resolved, please do so. Remember that Job posting rules state that payment commitments must be upheld. Once the issue has been resolved, ask the service provider to contact staff to confirm the situation.

  Finally, if non-payment derives from quality issues with the job delivered by the service provider or with a late delivery of the project, please contact site staff via support request and provide the email correspondence in which the service provider has been notified of the issue.


 • 3.15 - Is it possible to contest a non-payment report before it is made public?

  As of April 2016, if you are a corporate member of ProZ.com and receive a non-payment report on your company’s Blue Board record, then you will be notified by site staff via email before that entry is made publicly visible. If the entry is not in line with the rules for leaving Blue Board feedback as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995, or if the non-payment report is no longer valid, then you will be given the opportunity to provide the relevant correspondence to prove this.

  See the announcement »


 • 3.16 - Is there a way for me to leave feedback for a service provider who has worked for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 4 - Blue Board Applications system

 • 4.1 - What is the Blue Board Applications system?

  The Blue Board Applications system allows outsourcers to review and accept applications from ProZ.com members who meet the required qualifications.


 • 4.2 - For Service providers:

 • 2.1 - Where can I see a list of outsourcers looking for applications from translators and/or interpreters?

  You will find a list of outsourcers that are looking for applications from translators and/or interpreters in the Applications page.

  Note that only the outsourcers you qualify to apply will be shown.

  To submit your application, just click on Apply now and complete the application form.


 • 2.2 - Where can I see a record of applications I submitted?

  For the time being, applications submitted are not recorded. However, if you have already submitted an application for a Blue Board outsourcer, the date in which your application was submitted should show in the "Action" column of the applications page.


 • 2.3 - How many applications can I send?

  Site members are able to send an unlimited number of applications per month. However, you must wait 90 days before submitting another application to the same outsourcer.

  If your application has not been acknowledged by the outsourcer, you will not be able to submit another application for that particular outsourcer until they have done so.


 • 2.4 - Why I am not allowed to send my application?

  The Blue Board Applications system is provided as a service to ProZ.com members only. Full professional and corporate members may submit their applications as part of this system.

  Outsourcers may also choose to restrict who can apply by language pair(s), native language(s), working/specialty discipline(s), and country of residence.


 • 2.5 - If I send my application and it is not accepted, will I be informed?

  Outsourcers have the ability to accept or reject applications, and optionally send an e-mail to the applicant.


 • 2.6 - Can I use the information available in my profile when submitting an application?

  Site members may automatically submit information from their ProZ.com profiles from fields such as KudoZ points, ProZ.com Project History, phone number, etc. • Main - Top


 • 4.3 - For outsourcers:

 • 3.1 - Where I can adjust my application preferences?

  Outsourcers that have a Blue Board record affiliated with their account may start to accept applications by setting their preferences in the "Application Preferences" tab of the Outsourcer Control Center .


 • 3.2 - Why am I not able to adjust my "Application Preferences"?

  ProZ.com staff reserve the right to limit the use of Blue Board Applications system. Companies with low average Blue Board entries will not be able to set up their "Application Preferences". Access is also unavailable to outsourcers whose records contain open reports of non-payment.


 • 3.3 - Where I can see applications sent to me?

  Outsourcers can view applications sent to them by clicking the "Applications Received" tab in the Outsourcer Control Center . • Main - Top

  Request help  Site documentation  The member services and support team
  Jared
  Lucia
  Alejandro
  Helen
  Yana
  Maria D
  Karen
  Enrique Manzo
  Evelio
  Julieta
  Mariano
  Hayjor Roca
  Andrea
  Rocío Tempone
  Rocio Palacios
  Ezequiel

  Your current localization setting

  slovenčina

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Vyhľadávanie termínov
  • Zákazky
  • Fóra
  • Multiple search